MovieChat Forums > A Laurel and Hardy Cartoon (1966) Discussion > 'aaaah bah dyou aaaaah bada oooh aaaaaah...

'aaaah bah dyou aaaaah bada oooh aaaaaah !..'


XD XD

"Harry !!...your hands are freezing !"

reply